Perhitungan Zakat Harta Dagang | Kajian Islam

Zakat Harta Dagang 

ـ﴿ فصل ﴾ـ وتقوم عروض التجارة عند آخر الحول بما اشتريت به ويخرج من ذلك ربع العشر۰
Artinya: 
(Hendaklah) dihitung barang-barang dagangan itu ketika akhir tahun dengan harga berapa barang-barang itu telah dibeli. Dan wajiblah dikeluarkan dari harga barang-barang dagangan itu (jika telah mencapai Nishabnya) seperempatnya sepersepuluh (2.5%).